Адвокатските колегии в Долж и Видин изпълняват проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове

Адвокатска колегия Видин и Адвокатска колегия Долж стартират партньорско изпълнение на проект "Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда в юридическата област". Проектът е финансиран по програма на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС (INTERREG V-A Румъния-България), Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион", специфична цел „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко на 430 000 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е в размер на 365 000 евро. Приносът от държавните бюджети на Румъния и България е на стойност 55 914 лв., а участието на партньорите по проекта е в размер на 8600 евро.

Целта на проекта е да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в областта на правото в областите Долж и Видин, чрез създаване на мрежа от центрове, които ще предоставят обществени информационни услуги и правни консултации, както и участието на целевата група (300 души) по време на конференции по правни въпроси в Румъния и България и езикови курсове (румънски и български). Ще бъдат организирани обучения в области като юридическо трансграничната миграция, трудовото законодателство и социално осигуряване, трансгранично данъчно право, правото на трансграничните търговски наредби за транспорт и трансграничното културно наследство и наказателно право.

Проектът ще създаде нови възможности за адвокатите, членуващи в Колегиите в Долж и Видин, чрез обща стратегия за проучване пазара на труда.

В допълнение към ползите, произтичащи от дейността си, проектът "Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда в юридическата област” представя възможност за развитие на институционалния капацитет на адвокатските колегии в Долж и Видин за изпълнение на финансирани от ЕС проекти.