ПРОТОКОЛ № 31

Днес, 07.10.2010 г., в гр.Видин, ул.”Търговска” № 2, ет.3, ст. 13, в 15,00 часа, на основание чл.88, ал.2 ЗА се проведе извънредно заседание на Адвокатски съвет (АС) на Адвокатска колегия (АК)-Видин, на коeто присъстваха следните членове на АС: Кирил Груев, Зорница Димитрашкова, Соня Иванова, Лилия Станчева, Евгени Генчев, Славяна Младенова и Светослав Славчев. На заседанието присъства и Екатерина Илиева- технически сътрудник при АК-Видин. Налице е необходимият кворум, съгласно чл.88, ал.3 от ЗА.

Заседанието протече при следният дневен ред:

1.Предприемане на действия, във връзка с неизплатени до момента възнаграждения за осъществена правна помощ по ЗПП, по които отчетите са предадени в НБПП до 31.08.2010г..

Няма други предложения за включване на други точки в дневният ред на днешното заседание на АС-Видин, след което се пристъпи към разискване:

Адв.Груев- От разговори с колеги осъществяващи правна помощ, установих, че от отчетите за правна помощ предадени в НБПП до 31.08.2010г. са изплатени за м.февруари и частично м. март на 2010г.. За останалите месеци няма извършено плащане. Горното се установява и от информацията подадена на сайта на НБПП.

АС на АК- Видин със свое обръщение до МС на РБ, с копия до МП, НБПП и Висшия адвокатски съвет изрази своето безпокойство за забавата на плащанията, като посочи, че ако до 30.08.2010г. компетентните държавни органи не предприемат действия по изплащане на адвокатските възнаграждения ще предприеме адекватни действия.

В горния смисъл е и решение на Висшия адвокатски съвет № 836/10.09.2010г., с което препоръчват на АС да преустановят определянето на адвокати за служебни защитници, ако до 01.10.2010г. не бъдат изплатени дължимите суми за положения от адвокатите труд.

Предвид изложеното предлагам АС на АК – Видин дай вземе решение с което да преустановим определянето на служебни защитници и особени представители по ЗПП, считано от 11.10.2010г. до изплащане на дължимите суми.

Адв. Станчева- считам, че достатъчно дълго време колегите толерантно и търпеливо изчакваха да получат дължимите им възнаграждения, поради което мнението ми е, че предложението следва да бъде прието.

Във връзка с горното и в изпълнение на решение на Висшия адвокатски съвет № 836/10.09.2010г., на основание чл.89, т.5 от ЗА Съвета на адвокатската колегия- Видин взе следното:

РЕШЕНИЕ № 92

Спира определянето на служебни защитници и особени представители по реда визиран в ЗПП, считано от 11.10.2010г. до изплащане на всички отчети предадени от АС на АК- Видин и постъпили в НБПП до 31.08.2010г.

Настоящето решение да се доведе до знанието на всички институции от съдебен район на Окръжен съд- Видин, които прилагат реда на ЗПП, в това число съдилищата, прокуратури и структурните звена на МВР в Област Видин.

С това поради изчерпване на дневният ред заседанието се закрива в 16,00 часа.

Присъствали и гласували:

1…………………….

/К.Груев- председател/

2…………………….

/З.Димитрашкова-зам.председател/

3…………………….

/С.Иванова- секретар/

4………………………

/Л. Станчева- член/

5…………………….

/Е.Генчев- член/

6…………………….

/Св.Славчев-член/

7…………………….

/Сл.Младенова- член/