Днес на 19.11.2009 г. в гр.Видин се състоя съвместно заседание на членовете на СЪВЕТ НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ-ВИДИН, ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АК –ВИДИН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ
АК-ВИДИН.
На събранието присъстваха ,както следва:
1.Анжела Милева – Председател на САК-Видин.
2.Кирил Груев –Секретар на САК-Видин
3.Гошо Георгиев –Зам.Председател на САК-Видин
членове:
4.Борислав Василев
5.Ирен Цанова
6. Стефан Ангелов
7.Жасмина Илиева
ДС- Видин
8.Елисавета Станкулова –Председател на ДС-Видин
9. Димчо Младенов-член на ДС
10.Евгени Генчев – член на ДС
КС-Видин
11.Анелия Ванчева –Председател КС
12.Лилия Станчева.член на КС
13.Донко Николов
14.Тома Николаев
За протоколчик на събранието бе избрана Ирен Цанова.
Събранието протече при следния дневен ред:

1.Избор на членове на избирателната комисия и изборни бюра.
Кири Груев:Предлагам за членове на избирателната комисия:
Десислава Джегова- за Председател и членове :Ваня Иванова и Иван Иванов и за резервни членове: Пенчо Станкулов, Станислава Людмилова и Мая Венелинова .
Жасмина Илиева: Предлагам за избирателни бюра:
І – во избирателно бюро: Гошо Георгиев,Галя Иванова и Лидия Филипова.
ІІ-ро избирателно бюро: Ирен Цанова,Васко Бенов и Росен Кръстев.

След станалите разисквания, съвместното заседание на САК,ДС и КС при Адвокатска колегия- Видин
Р Е Ш И :

1. Да се свика редовно общо отчетно изборно събрание съгласно чл.81,ал.1 от ЗА на 30 и 31 януари 2010 г.,което да се обнародва в Д.в.
2. Избира Избирателна комисия за провеждане на избора на адвокатски съвет,председател на адвокатския съвет,контролен съвет,дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд в състав:
Председател:Десислава Джегова и членове Ваня Иванова и
Иван Иванов и за резервни членове Пенчо Станкулов,
Станислава Людмилова и Мая Венелинова.
3. Избира избирателни бюра в състав: І-во избирателно бюро: Гошо Георгиев,Галя Иванова и Лидия Филипова и ІІ –ро Избирателно бюро: Ирен Цанова ,Васко Бенов и Росен Кръстев.
4. Да се уведомят членовете на колегията за взетите решения и да се поставят обяви в помещенията на САК,където ще се настани и ще работи Избирателната комисия.